Home | Info | Meld uw verstoppingContact | Bel 088 - 74 66 592

Algemene Voorwaarden Rioolwacht1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop, gesloten door Rioolwacht B.V, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland onder dossiernummer 01047721.
2. Wanneer deze voorwaarden eenmaal zijn deel gaan maken van een tussen opdrachtgever en Rioolwacht gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.
3. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle offertes van Rioolwacht zijn vrijblijvend. Indien het vrijblijvend aanbod van Rioolwacht wordt aanvaard, heeft Rioolwacht het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan wij mogen uitgaan.
3. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen kunnen wij de opdracht schriftelijk bevestigen, welke opdrachtbevestiging, behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever, geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

3. Prijzen
1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
2. Eventuele heffingen van overheidswege alsmede kosten die Rioolwacht maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de Wet Milieubeheer, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

4. Meer- en minderwerk
1. De werkzaamheden van Rioolwacht zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden in geval van iedere vermeerdering van de overeengekomen werkzaamheden.
2. Afwijkingen van de overeengekomen stelposten en verrekenbare hoeveelheden worden naar boven en beneden verrekend.
3. Indien na de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Rioolwacht recht op een bedrag gelijk aan 10 % van het verschil van deze totalen.
4. Indien de werkzaamheden van Rioolwacht geen normale doorgang kunnen vinden ten gevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

5. Levering en levertijd
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Rioolwacht derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, doch niet eerder dan de datum waarop wij beschikken over de noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d., althans niet eerder dan de datum van ontvangst van hetgeen de opdrachtgever volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te voldoen.
3. Onder eindoplevering van het aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet of uitgevoerd is en daarvan aan de opdrachtgever en/of koper mededeling is gedaan. Indien enig onderdeel buiten onze schuld niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch plaatsvinden en zal voor wat betreft de toepassing van de betalings- en garantiebepalingen het werk geacht worden volledig te zijn opgeleverd.

6. Overmacht
1. In aanvulling op hetgeen onder Nederlands recht onder overmacht wordt verstaan, geldt als zodanig ook iedere vorm van staking of werkonderbreking alsmede de situatie waarin uitvoering der werkzaamheden onaanvaardbare risicoís voor het personeel van Rioolwacht met zich meebrengt.

7. Garantie
1. Rioolwacht garandeert gedurende achttien maanden na oplevering de goede werking van de door haar aangelegde Installaties voorzover het niet functioneren een rechtstreeks gevolg is van gebreken in de uitvoering alsmede voorzover Rioolwacht het ontwerp zelf heeft gemaakt.
2. Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt Rioolwacht zich om deze werkzaamheden vakkundig uit te voeren. De klachten te dezer zaken worden drie maanden na oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot reiniging van afscheiders reeds een maand na oplevering niet meer in behandeling worden genomen.
3. Voor wat betreft het door Rioolwacht geleverde materiaal is de garantie van Rioolwacht beperkt tot eventuele garantie die haar leverancier verleent. Wanneer het door Rioolwacht geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft Rioolwacht geen garantie.

8. Aansprakelijkheid
1. Mocht in rechte enige aansprakelijkheid onzerzijds jegens de opdrachtgever of derden worden vastgesteld dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogte van het door ons in rekening gebrachte factuurbedrag, of, indien dat hoger is, het bedrag van de uitkering die wij terzake van onze verzekeraar ontvangen.
2. Bedrijfsschade, waaronder mede verstaan wordt derving van inkomsten, komt echter nimmer voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door ons ingeschakelde hulppersonen of van onze ondergeschikten, zijn wij nimmer aansprakelijk.
4. Indien de verhouding van de door de opdrachtgever aan ons te betalen prijs ten opzichte van de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.

9. Eigendom
1. Alle door ons geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever of onder zijn houder bevindende zaken blijven ons eigendom tot het moment dat de opdrachtgever onze vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door ons aan hem krachtens overeenkomst te leveren of geleverde zaken, danwel te verrichten of verrichte werkzaamheden heeft betaald. Eveneens blijven alle door ons geleverde zaken ons eigendom indien en zolang de wederpartij de vorderingen die wij op hem
hebben wegens tekortschieten in de nakoming van bovengenoemde overeenkomsten [waaronder mede begrepen onze vorderingen terzake van boete, rente en kosten] niet heeft voldaan.
2. We zijn te allen tijde gerechtigd om de door ons aan de opdrachtgever geleverde zaken bij deze laatste of diens houders weg te [doen] halen indien de opdrachtgever in verzuim Is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomst. Indien de opdrachtgever ondanks schriftelijke aanmaning daartoe weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken is hij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij
een direct opeisbare boete van 1.000,- per dag dat hij hiermee in verzuim blijft.
3. Alle tekeningen, ontwerpen en berekeningen alsmede alle andere vergelijkbare materialen blijven tot oplevering van het werk eigendom van Rioolwacht en moeten tot dat moment op haar eerste verzoek worden geretourneerd.

10. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder aftrek of schuldverrekening.
2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. De op de factuur opgenomen betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij tot aan de dag der algehele betaling, rente verschuldigd ad 1% per maand over het van tijd tot tijd uitstaande bedrag.
4. Wij behouden ons het recht voor om, alvorens tot [verdere] levering over te gaan, betaling te vorderen van het reeds geleverde, alsook om vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.

11. Incassokosten en proceskosten
1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 200,-. Ten aanzien van de proceskosten dient de opdrachtgever aan Rioolwacht de door laatstgenoemde werkelijk gemaakte proceskosten te vergoeden.

12. Ontbinding
1. Indien opdrachtgever in verzuim is terzake van enige op hem rustende verplichting of in geval van zijn faillissement of surseance van betaling heeft Rioolwacht het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

13. Milieu
1. Rioolwacht zal bij zijn diensten terzake de afvalverwijdering een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieuhygiŽnische aspecten. Rioolwacht zal een afvalstoffenadministratie voeren.
2. Rioolwacht zal handelen conform de voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen en besluiten zoals vanuit de gemeente, provincie, Rijksoverheid danwel andere van overheidswege aangewezen organen zijn vastgesteld.
3. De opdrachtgever verplicht zich tot volledige informatieverstrekking omtrent de samenstelling van door ons in te nemen afval. Alle kosten en schaden welke voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van deze verplichting, komen ten laste van de opdrachtgever.
4. Opdrachtgever zal - zonder toestemming van Rioolwacht - geen afval aanbieden anders dan in de overeenkomst is vastgelegd. Indien opdrachtgever zonder toestemming van Rioolwacht meer/ander afval aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgelegd, dan komen de kosten welke Rioolwacht hierdoor dient te maken, geheel voor rekening van de opdrachtgever en is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade welke geleden wordt door Rioolwacht of derden.

14. Arbo
1. Rioolwacht zal de gewenste danwel noodzakelijke veiligheidsvoorschriften bij de te leveren prestatie In acht nemen, zowel ten aanzien van het personeel als ten aanzien van de directe omgeving.

15. Kwaliteit en continuÔteit
1. In de tussen opdrachtgever en Rioolwacht te sluiten overeenkomst zullen normen worden vastgesteld waaraan de prestatie van Rioolwacht dient te voldoen. Rioolwacht zal, al dan niet tezamen met een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, de handhaving en naleving van deze normen controleren. Het staat de opdrachtgever vrij afzonderlijk een controle in te stellen, doch controles op de technische kwaliteit dienen tijdens, danwel direct na afloop van de werkzaamheden te geschieden.
2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, ziet Rioolwacht erop toe dat de voortgang in de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder ontbreken plaatsvindt.

16. Klachtenregistratie
1. Rioolwacht houdt een klachtenregistratie bij waarin schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd. Tevens wordt de aard van de klacht geregistreerd, de reactie naar de klager wordt vastgelegd en geregistreerd wordt wie de klacht behandeld heeft.

17. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

18. Bevoegde rechter
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen worden beslecht door de, voor onze vestigingsplaats bevoegde Rechter.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, danwel indien daarover met de wederpartij overeenstemming kan worden bereikt, te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.


Home | Privacy | Voorwaarden
24/7 bereikbaar
Home
Contact
Bel 088 - 74 66 592
Vraag offerte aan
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden Rioolwacht
Servicepas voor Particulieren
Servicepas Zakelijk
Links

Vacatures
Bestellen Rioolwacht Servicepas Particulier