Rioolwacht B.V.

tamoxifen brand name

tamoxifen mechanism of action link buy tamoxifen pct

female viagra uk

where to buy female viagra pill click i am a woman and i took viagra

amitriptyline without prescription

amitriptyline for anxiety

How to Take Amoxicillin

buy amoxicillin amazon website buy amoxicillin uk

accutane without dermatologist

buy accutane uk blog.planningpme.es accutane without insurance reddit

prednisolone online

buy prednisolone informaticando.net prednisolone dosage

tamoxifen cost uk

tamoxifen uk brands

buy amitriptyline online

amitriptyline for nerve pain

tamoxifen uk price

tamoxifen

buy tamoxifen citrate

tamoxifen

viagra tablet online

buy viagra online cheap

buy prednisolone 5mg tablets uk

buy prednisolone conwaykennels.com buy prednisolone 25mg tablets

female viagra uk

female viagra

buy accutane malaysia

buy accutane europe click here buy accutane europe

tamoxifen uk pct

tamoxifen

accutane without side effects

accutane without insurance click buy accutane online

prednisolone london

cheap prednisolone

prednisolone weight gain

prednisolone side effects link prednisolone pharmacy

amoxicillin uk

buy amoxicillin blog.bitimpulse.com amoxicillin 500 mg capsules

naltrexone without prescription in uk

naltrexone in uk

amoxil 500mg capsules

buy antibiotic online

prednisolone pharmacy

buy prednisolone acetate eye drops

buy accutane online

accutane without insurance reddit website accutane without dermatologist

tamoxifen citrate 20mg online

tamoxifen cost blogs1.welch.jhmi.edu buy tamoxifen citrate uk

cheap accutane

buy accutane pills

amitriptyline pain dosage

amitriptyline pain pathway

pills for abortion

misoprostol philippines

abortuspil zonder recept verkrijgbaar

abortuspil online bestellen

buy prednisolone acetate eye drops

buy prednisolone

buy accutane malaysia

accutane acne charamin.com accutane without dermatologist

prednisolone without prescription

buy prednisolone 5mg go buy prednisolone for dogs

buy prednisolone 25mg tablets

prednisolone dosage

buy elavil uk

buy amitriptyline

antidepressant sertraline

sertraline visa click buy sertraline 100mg

where can i buy low dose naltrexone

naltrexone buy online canada

antidepressant online delivery

buy sertraline 25mg read antidepressant sertraline

pills for abortion

abortion pill ph website misoprostol philippines

buy amitriptyline

amitriptyline online testbed.idippedut.dk amitriptyline for nerve pain

buy abortion pill philippines

abortion pill philippines

sertraline online

buy sertraline

buy naltrexone online usa

buy naltrexone online cheap dogancoruh.com where can i buy naltrexone

buy sertraline 100mg

buy sertraline 50mg read here buy sertraline canada

buy zoloft

buy sertaline usa

Privacy verklaring


Rioolwacht BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rioolwacht BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rioolwacht BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten.
Persoonsgegevens van klanten worden door Rioolwacht BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het uitvoering geven aan een opdracht;
– Administratieve doeleinde;
– Facturatie;
– Communicatie over de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht op basis van één onze diensten en/of expertises.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rioolwacht BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Rioolwacht BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Rioolwacht BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Facturatie;
– Communicatie over de levering.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rioolwacht BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– (Bedrijfs)naam;
– Contactpersoon;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– BTW nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Rioolwacht BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– IT bedrijf inzake updates en back-up maken van onze order entry systeem
– Incassobureaus
– Verzekeringsmaatschappijen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Rioolwacht BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Rioolwacht BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerker (eenmanszaak) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aanpassen privacy verklaring
Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website www.rioolwacht.nl

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Rioolwacht BV
Castorweg 56
8938 BE Leeuwarden
088-7466592
info@rioolwacht.nl

© 2020 Rioolwacht B.V. | Powered By XSL sites links
afvoer ontstoppen afvoer verstopt douche ontstopping doucheputje verstopt gootsteen ontstoppen loodgieter friesland loodgieter groningen loodgieter leeuwarden ontstoppen riolen riolering ontstoppen riolering ontstopping riool camera inspectie riool ontstoppen riool problemen riool reinigen rioollucht rioolproblemen rioolstank verstopping toilet verstopte afvoer verstopte regenpijp wc verstopping wc verstopt wc-stank